Zapraszam do udziału w konkursie plastyczym!

Regulamin międzyszkolnego konkursu plastycznego
„Dokarmianie zwierząt w zimowym pejzażu”

 • Organizator konkursu:
  Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej
  w Kaliszu
 • Funkcję koordynatora pełnią panie: Joanna Krzywik i Dagmara Stodulska

  Cele konkursu:
 • Propagowanie dokarmiania zwierząt w okresie zimowym,
 • Kształtowanie wrażliwości estetycznej i artystycznej dzieci,
 • Czerpanie radości z procesu tworzenia,
 • Zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas przyrody,
 • Pobudzenie wyobraźni i kreatywności uczniów,
 • Propagowanie ich dorobku poprzez wystawę prac.

  Termin:
 • Prace należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty do dnia 15.01.2021 r. pod adresem: Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej, ul Karpacka 3,
  62-800 Kalisz

  Warunki uczestnictwa:
 • Konkurs skierowany jest do uczniów z klas I – III.
 • Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
  -Klasy I
  -Klasy II – III
 • Technika wykonania pracy: dowolna,
 • Forma pracy: indywidualna,
 • Każda praca powinna posiadać przymocowaną metryczkę, w której będą informacje
  o uczestniku:
 • Imię i nazwisko,
 • Wiek,
 • Adres szkoły.
 • Uczestnik może wysłać maksymalnie 1 pracę plastyczną
 • Kryteria oceny:
 • Zgodność pracy z tematem,
 • Estetyka wykonania,
 • Kreatywność,
 • Zaangażowanie i wysiłek włożony w realizację zadania.
 • Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu: 18.01.2020 r.
 • Nagrody:
 • Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy za udział.

 


Klauzula informacyjna:

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
zwanego dalej „RODO” informujemy, że:

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU
Regulamin międzyszkolnego konkursu plastycznego

„Dokarmiani zwierząt w zimowym pejzażu”

imię i nazwisko autora pracy

 ......................................................

klasa

 ......................................................

tytuł wiersza lub utworu

 ......................................................

nazwa szkoły

 ......................................................

adres szkoły

 ......................................................

numer telefonu (wraz
z numerem kierunkowym)

 ......................................................

adres e-mail szkoły

 ......................................................

imię i nazwisko opiekuna

 ......................................................

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU

KARTA ZGŁOSZENIA

Regulamin międzyszkolnego konkursu plastycznego

„Dokarmiani zwierząt w zimowym pejzażu”

…………………………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko uczestnika konkursu

…………………………………………………………………………………………………………

klasa

…………………………………………………………………………………………………………

nazwa instytucji/szkoły

…………………………………………………………………………………………………………

adres instytucji/szkoły

………………………………………………………………………………………….......................

e-mail, telefon kontaktowy

…………………………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego została wykonana praca

 

Wyrażam zgodę na udział w Regulamin międzyszkolnego konkursu plastycznego

„Dokarmiani zwierząt w zimowym pejzażu” mojej(go) podopiecznej(go).

Oświadczam, że praca plastyczna nie narusza praw lub dóbr osobistych osób trzecich,
jest wolna od wad prawnych, a jej treść jest zgodna z obowiązującym prawem.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do nadesłanej pracy powoduje przeniesienie
własności nadesłanego egzemplarza bez względu na formę w jakiej został dostarczony.

Zezwalam Organizatorowi na wykonywanie praw zależnych do pracy plastycznej
w zakresie niezbędnym do publikacji na stronie internetowej podanej przez Organizatora Konkursu,
w mediach i prasie oraz publikacjach związanych z promocją Konkursu.

Oświadczam, że praca plastyczna zgłaszana do Konkursu nie zawiera treści niezgodnych
z prawem lub zasadami współżycia społecznego, w szczególności wulgarnych,
obscenicznych, propagujących przemoc, nienawiść rasową lub religijną.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie praw autorskich, praw majątkowych do pracy plastycznej
w zakresie:

 • utrwalania i zwielokrotniania nadesłanej pracy – wytwarzanie egzemplarzy pracy bez względu na technikę,
  ilość i wielkość nakładu;
 • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których pracę plastyczną utrwalono,
  wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy, wystawianie, odtworzenie,
  reemitowanie, publiczne udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp
  w miejscu i czasie przez siebie wybranym, wykorzystanie pracy lub jej fragmentu do innego celu
  np. adaptowanie do wydawnictwa książkowego, materiału promocyjnego, artykułu prasowego;
 • oraz prawa pokrewne z zastrzeżeniem między innymi ujawnienia nazwiska Autora
  w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

……………………………………                                                                           ……………………………………

                 data                                                                                                           podpis rodzica/opiekuna

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU
Regulamin międzyszkolnego konkursu plastycznego

„Dokarmiani zwierząt w zimowym pejzażu”

…………………………………………………………………………..

imię i nazwisko dziecka (uczestnika konkursu):

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Wyrażam jako rodzic/opiekun prawny zgodę na przetwarzanie danych osobowych podopiecznego zawartych
w karcie zgłoszenia do Regulamin międzyszkolnego konkursu plastycznego „Dokarmiani zwierząt
w zimowym pejzażu” organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 10 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu:

 • w celu uczestnictwa, realizacji, w tym rozstrzygnięcia ww. konkursu i wyłonienia laureatów;
 • dla potrzeb niezbędnych do realizacji czynności sprawozdawczych względem patronów ww. konkursu;
 • w przypadku otrzymania nagrody, wyróżnienia lub kwalifikacji do wystawy – w celu umieszczenia
  danych osobowych laureata, tj. imienia i nazwiska, na stronie internetowej Organizatora, w prasie i mediach.

Ponadto wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka utrwalonego na fotografiach,
które mogą być wykonane w ramach realizacji Regulamin międzyszkolnego konkursu plastycznego
„Dokarmiani zwierząt w zimowym pejzażu” oraz publikację zdjęć na stronie internetowej Organizatora, w prasie i mediach.

Ponadto oświadczam, że zapoznałam/em się z załączoną do regulaminu klauzulą informacyjną:

 

……………………………..                                                        ………………………………………………………

             data                                                                                       podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO REGULAMINU
Regulamin międzyszkolnego konkursu plastycznego

„Dokarmiani zwierząt w zimowym pejzażu”

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA/NAUCZYCIELA O WYRAŻENIU ZGODY

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz nazwy
i danych teleadresowych instytucji zgłaszającej uczestnika Regulamin międzyszkolnego konkursu
plastycznego „Dokarmiani zwierząt w zimowym pejzażu”

dla potrzeb niezbędnych do realizacji ww. konkursu.

Ponadto wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku utrwalonego na fotografiach, które mogą
być wykonane w ramach realizacji Regulamin międzyszkolnego konkursu plastycznego
„Dokarmiani zwierząt w zimowym pejzażu” oraz publikację zdjęć na stronie internetowej Organizatora, w prasie i mediach.

Ponadto oświadczam, że zapoznałam/em się z załączoną do regulaminu klauzulą informacyjną:

 

………………………………….                                                    ………………………………………………

             data                                                                                  podpis opiekuna pod kierunkiem,

                                                                                                      którego została wykonana praca

 

 

Serdecznie zapraszamy

Dyrektor oraz Nauczyciele

Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu